Indre Missions Tidende

26.04.2015

Da Danmark blev luthersk

Biskop Palladius var en af dem, der fik den store opgave at lære de katolske præster at prædike evangelisk
Det er interessant at følge dem, der var involveret, da reformationen blev indført i Danmark. En af hovedpersonerne var Peder Palladius.

    Palladius blev født i Ribe i 1503 og døde i 1560. Da Palladius var dreng, flyttede familien til Fyn, hvor han fortsatte sin skolegang. Palladius var en dygtig elev. Han mindedes med glæde sin skolegang. Han blev rektor på en skole i Odense.

Doktor på kongens regning

I 1531 kommer han som 28-årig til Wittenberg, for at studere på universitetet, som på den tid var blevet berømt på grund af, at Luther og Melanchton underviste dér.

    Palladius rejste til Wittenberg fordi han var blevet påvirket af Luthers tanker. På den tid var der i Danmark præster, der sluttede sig til den reformatoriske bevægelse.

    I Wittenberg modtog Palladius undervisning af Melanchton, og han hørte Luther prædike. Palladius var højt begavet. Det var man opmærksom på i Wittenberg. En af hans lærere, Bugenhagen, opfordrede Kong Chr. den 3. til at bekoste Palladius' forsvar for den teologiske doktorgrad. Det ville være en god investering med tanke på hans fremtidige virke i Danmark. Det kom til at koste 100 gylden. Festmåltidet efter forsvaret blev særdeles dyrt! Men det var en rigtig god investering!

    Ved forsvaret skulle Palladius gøre rede for et skrift af Luther, som handlede om lovens og nådens gerninger. Det var skrevet ud fra Rom. 3,28: Vi mener nemlig, at et menneske bliver retfærdiggjort ved tro uden lovgerninger. Det var jo det centrale tema i Luthers opgør med den katolske kirke, og det blev retningsgivende for Palladius i hans reformatoriske gerning i Danmark.

En enorm arbejdsbyrde

Ved reformationen i 1536 afsatte den danske konge de katolske biskopper og i 1537 blev Palladius sammen med seks andre indviet til biskop af Johann Bugenhagen.

    Palladius blev biskop over Sjælland. Det var dengang det mest betydningsfulde bispedømme. Han blev samtidig en slags overbiskop over Island, Færøerne, Norge, Gotland og Rügen, som dengang hørte under Danmark. Sjællands stift omfattede 390 kirker.

    Palladius havde også tilsyn med skolevæsenet, og han skulle være kongens nærmeste rådgiver i teologiske spørgsmål. Med bispeembedet over Sjælland fulgte, at han skulle være professor i teologi på universitetet. Snart blev han også universitetets rektor. Palladius kom til at bære en enorm arbejdsbyrde.

Ud med det katolske

Kongen havde nok afsat de katolske biskopper, men dermed var reformationen ikke færdig. Reformationens praktiske gennemførelse blev Palladius' store opgave. Ude i sognene sad der præster fra den katolske tid. De skulle lære at prædike evangelisk. Den katolske lære, at mennesket ikke alene frelses ved Guds nåde men også ved gerninger, var ikke så let at udrydde.

    Palladius var utrættelig i at lære og undervise præsterne i, at vi alene frelses ved den retfærdighed, som Jesus har vundet til os ved sin død og opstandelse. Loven skulle vise os vores totale syndighed. Evangeliet tilsiger en synder Guds nåde. Palladius talte varmt om Jesu stedfortrædende offer, da han gav sit rosenrøde blod for os. Han talte jævnt og stærkt om gode gerninger, men de skulle gøres for vor næstes skyld og ikke for at fortjene nåden hos Gud.

    Noget af det første, Palladius foretog sig som biskop, var at udgive en dansk oversættelse af Luthers Lille Katekismus. Kort tid efter udgav Palladius en mere omfattende katekismus, som sognepræsterne skulle bruge i deres undervisning.

    Palladius udgav også et par prædikensamlinger, og han sørgede for oversættelser af tyske andagtsbøger og bønnebøger.

    Palladius satte, ligesom Luther, Bibelen højt. Mennesker frelses ved at høre Guds ord. Det er Ordet, der lyser op i verdens mørke. Der, hvor ordet ikke forkyndes, er Djævelen på spil med sit tyranni, og åndeligt mørke og vildfarelser florerer.

Hør ham

Ordene på forklarelsen bjerg: "Denne er min Søn, den elskede, hør ham!" var anledning til, at Palladius vendte sig fra den katolske kirke og blev grebet af den reformatoriske bevægelse.

    Derfor blev han aldrig træt af at betone, hvor vigtigt Ordets forkyndelse er og at vejlede præsterne i at prædike evangeliet. Det var de ikke uden videre i stand til. Derfor fik de også i de første år lov til at læse prædikener af de prædikensamlinger, der i disse år blev udgivet, i stedet for selv at udarbejde dem. Det var prædikener fra tyske, lutherske prædikensamlinger, der blev oversat til dansk, og så var det Hans Tausens og Palladius' egne prædikensamlinger.

    Palladius var en af hovedkræfterne bag oversættelsen af Bibelen til dansk. Det er den bibeloversættelse, der går under navnet Christian Den Tredjes Bibel.

    De sidste fem år af sin levetid lå Palladius til sengs, ramt af et slagtilfælde. Han forblev dog virksom. Fra sygelejet dikterede han flere af sine bøger. Han blev begravet i Vor Frue Kirke i København.

Jens Jensen er pensioneret sognepræst og bor i Løgumkloster.


Visitatsbogen
Palladius er særligt blevet kendt for sin Visitatsbog. Bogen er ikke en gengivelse af, hvad han har sagt, efter at han har holdt visitats, men den er en slags manual over det, han ville sige, når han var på visitats.
    Visitatsbogen afslører Palladius som en dygtig administrator og en meget praktisk anlagt biskop. Hans lutherske teologi træder også tydeligt frem. Her oplever vi Palladius' jævne, friske og karske spor. Han henvendte sig til folk, så enhver kunne forstå det.
    For ikke at gå glip af Palladius' sprogtone bringes her nogle ordrette citater fra bogen i Schwarz Laustens oversættelse.
Om kirkens tag
Kirkeværgerne skal på skift gå op på hvælvingerne, bjælkerne og loftet for at se, at denne kirke ligger under tørt tag … Det er for sent at gribe ind, når der begynder at komme grønne fugtpletter på væggene … hver eneste af jer vil jo også hjemme i sit eget hus gøre alt, hvad han kan, for at bord og seng står under tørt tag …
Om at høre Guds ord
Det andet, som I skal gøre i jeres sognekirke, skal jeres prædikestol minde jer om, og det er, at I gerne lukker jeres øren op og flittigt lytter til Guds ord .. for enhver kristen mand skal også være evangelist og prædikant i sit eget hus … som nogle gode bønder på Sjælland, som jeg kender til.
Om sognepræstens embede
Jeres sognepræst skal tjene jer i livsfare og i sjælsfare. Om livsfaren gælder, at han skal være parat til ved midnatstid såvel som ved middagstid, i mørke og mulm, i regn og rusk, i kulde og frost at stige ud af sin seng og komme, når man beder ham om det, om det så er det mindste barn, det drejer sig om. Er der pokker så hjem til det, er der pest, hedesyge, svedesyge, … stinker der dårligt, din sognepræst skal derind og have sin næse med. Var det dig eller mig, ville vi sikkert gerne blive uden for døren … det er hans embede, og det kalder vi at arbejde i livsfare.
Om at give til de fattige
Palladius går først i rette med munkenes bøn om almisse, derefter formaner han til at give til de virkeligt fattige:
    De tog begge oste. Begge er gode, sagde munken, stop dem blot i sækken! Men alt dette er nu afskaffet. Hvis du vil se, hvad din almisse går til, så gå ind i Helligåndshuset midt i byen, når du kommer til København … gå op langs den ene væg og ned langs den anden og se de mange almissehoveder, som ligger i deres senge, indlagt fra hele Sjællands land.
Om at tage børnene med i kirke
Palladius giver en meget praktisk anvisning:
    En mor kan bare gå lidt ud på kirkegulvet med sit barn, hvis det bliver uroligt, indtil det blunder og tier igen. Sådan gør gode kristne alle steder, hvor Guds sande og klare evangelium prædikes. Det er ikke en skam at tage små med i kirke …

Kilder
Kornerup, Bjørn: Den danske kirkes historie IV
Lausten, Martin Schwarz: Peder Palladius. Sjællands første lutherske biskop
Lausten, Martin Schwarz: Peder Palladius. En visitatsbogLæs bladet her:

Kommentarer


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: sek@imh.dk

webmaster@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter