Vejledning til fællesskaber - indremission.dk
Vejledning til fællesskaber

Vejledning for Indre Missions lokale fællesskaber

Senest opdateret 26. oktober kl. 14.00 (seneste rettelser med rødt)

Seneste nyt: Ændringen af forsamlingsforbuddet til maks. 10 personer gælder ikke kirker og missionshuse. Her gælder det overordnede forbud mod at forsamles mere end 500 personer samt de krav til gulvareal, indretning, information og god hygiejne, som er beskrevet i vejledningen herunder.

Forsamlingsforbuddet på maks 10 personer gælder dog, hvis missionshuset udlånes eller udlejes til private eller andre foreninger. Det gælder også for bibelkredse og smågrupper i private hjem (se nedenfor). Forsamlingsforbuddet gælder foreløbig indtil den 22. november.

Indre Mission følger Kirkeministeriets vejledninger

De opstramninger af corona-restriktionerne, som senest er annonceret den 23. oktober, ændrer ikke ved de forholdsregler, vi er underlagt i landets missionshuse. Kirker og missionshuse er fortsat undtaget det generelle forsamlingsforbud og skal i stedet følge de retningslinjer, som Kirkeministeriet har udsendt. Dvs. at menigheder og kirkelige fællesskaber kan samles i egne eller lejede/lånte lokaler, så længe der er mindst 2 kvm per deltager og holdes afstand på minimum 1 meter til personer, man ikke bor sammen med. Ved fællessang skal der holdes 2 meters afstand til hinanden. Se vejledningen herunder.

Begræns sociale aktiviteter og sid ned

Samtidig anbefaler vi at følge regeringens henstilling til, at vi begrænser vores sociale omgang med andre mennesker, at vi ser færre mennesker og i mindre grupper ligesom i foråret. Det vil sige, at vi beder vores lokale IM-fællesskaber overveje, hvordan den lokale mødeaktivitet kan tilrettelægges, så fysisk kontakt undgås og der hele tiden holdes god afstand.

Vær også opmærksom på, at vejledningen for missionshuse, kirker og menighedslokaler forudsætter, at alle i al væsentlighed sidder ned.

Få mere at vide

De aktuelle officielle myndighedsvejledninger og andre informationer er samlet på coronasmitte.dk. Se også politiets detaljerede vejledninger - særligt pkt 6 om religiøse handlinger

For klubaktiviteter i DFS-regi gælder særlige retningslinjer, som findes her.

Denne vejledning holdes løbende opdateret og gælder indtil der kommer nye retningslinjer fra myndighederne.

Undgå smittespredning


Principperne bag retningslinjerne er at undgå smittespredning ved at

 • holde afstand til hinanden
 • sørge for ekstraordinær rengøring og håndhygiejne 
 • undgå berøring af ting, som andre også rører ved

Få mere præcis information i Sundhedsstyrelsens ”Forebyggelse af smittespredning

Retningslinjerne herunder gælder for alle normale indendørs mødefællesskaber, hvor vi overvejende sidder ned. 

Krav der skal overholdes


For at kunne åbne og afholde møder i missionshusene og andre menighedslokaler skal følgende krav overholdes:

 • Det skal være et mødelokale fællesskabet selv råder over. Enten i egen bygning eller som lejet eller lånt lokale. I særlige tilfælde kan et telt også regnes for et lokale.
 • Forudsat at alle deltagere i det væsentlige sidder ned, må der opholde sig maksimalt 1 person pr. 2 kvm gulvareal. (Ved stående forsamlinger gælder 1 person pr. 4 kvm). Alle de opholdsrum, hvortil der er offentligt adgang kan medregnes. Altså ikke køkken, toiletter eller depoter, men nok garderobe, gang, foyer eller hall i det omfang de giver mening at inddrage, når huset er mere end fuldt. Afstandskravene på min 1 m (2 m ved sang) skal dog stadig kunne overholdes. Arealet måles fra indervæg til indervæg. Dvs. at i et missionshus, hvor det samlede gulvareal er 200 kvm, må der sidde maksimalt 100 personer. Forkynder, mødeleder og andre frivillige medvirkende skal ikke tælles med.
 • Mødelokalet skal indrettes, så alle deltagere, besøgende såvel som medvirkende, kan holde mindst 1 meters afstand til hinanden. I forbindelse med fællessang og anden fysisk udfoldelse bør afstanden være 2 meter. Personer der til daglig har tæt kontakt med hinanden, fx familier, må sidde med normal afstand til hinanden.
 • Der skal være let adgang til både håndvask og hånddesinfektionsmiddel for alle deltagere.
 • Ved indgangen skal der være synlig information om antal tilladte besøgene og om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og adfærd. Hent plakater til højre herfor.

Ved udendørs aktiviteter gælder:

 • Hvor deltagerne ikke sidder ned, gælder fra 29. oktober til 26. november et forsamlingsloft på maks. 10 personer.
 • Hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned med retning mod samme scene el. lign. må der forsamles op til 499 personer. Dog skal sundhedsmyndighedernes generelle henstillinger om hygiejne, afstand og hensigtsmæssig adfærd følges. 

Vi henstiller til at følge disse forholdsregler


 1. De mødeansvarlige læser retningslinjerne fra Kirkeministeriet grundigt igennem og holder sig orienteret om de aktuelle vejledninger.
 2. Overvej at holde færre fælles møder og eventuelt mødes oftere i bibelkredse og mindre grupper.
 3. Overvej at afkorte møderne, hvor det giver mening.
 4. Ved møder i missionshuse og menighedslokaler, hvor det kan være svært at overholde det maksimale antal deltagere, kan der overvejes en form for tilmelding. Sørg i så fald for god information inden mødet, og aftal hvordan I vil håndtere adgangsbegrænsningen. Tilmelding kan ske ved at sms’e eller ringe til et aftalt mobilnummer. Det er også muligt at låne eller lej eller større lokale.
 5. Hav en person ved hver indgang, som tæller og samtidig kan vejlede alle ankommende i forholdsreglerne 
 6. Borde og stole bør placeres sådan, at det er let at overholde afstandskravene. Begræns siddepladserne til det tilladte antal og henstil til, at alle forbliver siddende på samme plads under hele mødet.
 7. Der bør være tydelige informationsmaterialer og håndsprit ved alle indgange samt på toiletter og i køkkenet. 
 8. Sørg generelt for god og gentagen instruktion.
 9. Undgå fælles garderobe. Fjern evt. bøjler.
 10. Hils på hinanden, men uden at give hånd eller på anden måde røre ved hinanden. Læg fx hånden på hjertet. Find hurtigt frem til siddepladserne.
 11. Undgå fælles håndklæder og håndsæbe på toiletterne. Brug i stedet papirservietter.
 12. Overvej at undlade kaffebord og fællesspisning. Serveres der alligevel kaffe og andet, bør det serveres ved bordene på en måde, så alle forbliver siddende på samme plads. Undgå buffet og selvbetjening.
 13. Dæk bordene så fælles berøringsflader undgås og alle redskaber er personlige. Undgå at flere rører ved samme kaffekande, flødekande og anden service. Sukker, fløde o.lign kan fx serveres i engangspakninger.
 14. Uddelere og serveringsfrivillige skal bære engangshandsker og mundbind.
 15. Lad en eller få personer med engangshandsker stå for afrydning. 
 16. Før og efter mødet rengøres alle fælles berøringsflader – håndtag, gelænder, stole, borde, bøjler mv 
 17. Undlad uddeling af sangbøger, bibler eller andre ting. Opfordr i stedet deltagerne til at medbringe egne sangbøger og bibel. Brug skærmvisning, hvis det er muligt eller uddel personlige sangark.
 18. Vær særligt opmærksom på at vise hensyn til dem, som er i en særlig risikogruppe: ældre og kronisk syge. Sørg for, at de kan holde ekstra afstand, eller at de får hjælp til at deltage online eller på anden vis. 
 19. Vær opmærksom på at skabe rum for børnene. Fjern fælles legetøj og opfordr familierne til selv at medbringe nødvendigt legetøj.
 20. Vær overbærende over for dem, som måske glemmer nogle af de aftalte forholdsregler, og husk at give plads for den sunde fornuft og for undtagelser i ekstraordinære situationer.

Bibelkredse og smågrupper


Bibelkredse og smågrupper i private hjem er underlagt regeringens henstilling til kun at samles maks. 10 personer. Overvej om det kan ske under forsvarlige forhold eller gruppen i stedet skal mødes udendørs, online eller i større lokaler som f.eks. missionshuset. Det kan også overvejes at dele gruppen i to eller tre mindre grupper.

Vær opmærksom på, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at - ud over de personer, man helt naturligt har kontakt med i husstanden, på arbejdet, i skolen eller til fritidsaktiviteter - maks. omgås med de samme 10 personer.

Bestyrelser og udvalg


Vi anbefaler at afholde bestyrelses- og udvalgsmøder i lokaler, hvor der kan holdes god afstand.

Udlejning og private arrangementer


Ved udlejning og private arrangementer i missionshuset er det lejernes ansvar at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger og bekendtgørelsen om forsamlingsforbud.

Ifølge coronasmitte.dk/arrangementer-og-forsamlinger gælder følgende:

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer gælder ikke ved arrangementer, hvor deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende. " 

Her gælder iøvrigt at: "i lokaler, hvortil der er offentlig adgang, og hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, må tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal. Hvis deltagerne ikke i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1  person pr. 4 m2." Det sidste gælder også hvis der f.eks. indgår fællessang. Desuden skal der ved opstillingen sikres, at deltagerne sidder med min. 1 meters afstand mellem husstande og par. 

Det vil være en konkret vurdering, om deltagerne i et arrangement i al væsentlighed sidder ned. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man fx skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx drikkevarer i en bar. 

Det betyder f.eks., at selv om man i øvrigt overholder de øvrige regler om, at der skal være faste pladser, og at gæsterne skal sidde med retning mod fx en scene, kan man ikke holde fx en fødselsdagsfest, en julefrokost, en studenterfest, en konfirmation eller et sølvbryllup, hvor der deltager flere end 10 gæster, hvis disse står op under velkomsten og sidder ned under middagen.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre klare aftaler med lejerne. Den lokale bestyrelse kan også beslutte, at missionshuset under de givne restriktioner ikke lejes ud til private formål.

Læs Sundhedsstyrelsens "Gode råd til private fejringer og arrangementer".  https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/private-fejringer-og-arrangementer

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vejledningen er du velkommen til at kontakte Indre Missions sekretariat: 82271210 / birgit.f(at)indremission.dk.

Vi har samlet en række ideer til fællesskaber, der endnu ikke mødes fysisk. Kig forbi og lad jer inspirere

Plakater til print

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter