Lokalt og på kredsplan har de fokus på fremtiden - indremission.dk
Indre Missions Tidende

09.03.2014

Lokalt og på kredsplan har de fokus på fremtiden

I Indre Mission er kredse og lokalsamfund i fuld gang med at tilpasse sig fremtidens missionsarbejde
Gennem længere tid har kredsstrukturen i Indre Mission været i opbrud. En del steder fungerer den stadig godt, men der er også områder, hvor den er brudt sammen, eller kører på meget nedsat blus.

    IMT har taget en rundtur i landet for at finde konkrete eksempler på samarbejde og for at høre, hvad man tænker om den nye organisationsstruktur, der åbner for mange nye muligheder.

Fællesmøder på tværs

Selv om Indre Mission i Vejen og i Bække er med i hver sin kreds, så er de to nabofællesskaber, der ligger vest for Kolding, gået sammen om at lave to til tre årlige fællesmøder. Møderne er velbesøgte og afholdes skiftevis i Vejen og Bække.

    "Ordningen har kørt i tre til fire år, og det fungerer rigtigt godt. Vi er to mindre fællesskaber, hvor der hvert sted i snit kommer 15-25 deltagere til møderne. Fællesmøderne giver en dejlig oplevelse af at være mange, og det er positivt, at vi på den måde kan fylde vores huse," forklarer Jens-Erik Hansen, der er fritidsforkynder og bogsælger.

    "Udadtil er fællesmøderne med til at vise, at der sker noget i vores missionshuse."

Kreds i to regioner

Med de nye regionsgrænser er der gamle kredse, som nu er blevet delt. Det gælder blandt andet Sydthy-Thyholm-kredsen, hvor Thyholm nu hører til Region Midt, og Sydthy hører til Region Nord. Men kredsbestyrelsen har besluttet at fortsætte som én kreds.

    "Vi er tæt knyttet sammen, så vi ønsker at beholde vores kredsstruktur frem for at blive delt," forklarer Henning Filipsen, der er kredsformand.

    Kredsen mod nord består af elleve lokalsamfund.

    "Vi oplever en rigtig stor trofasthed til vores kredsarrangementer, hvor der i snit kommer 80," siger Henning Filipsen.

    Det er stort ønske fra de lokale fællesskaber, at de har mulighed for at samles ofte. Derfor har de mindst 15 forskellige arrangementer på kredsplan om året.

    "Værdien af at samles ret ofte er en oplevelse af ikke at stå alene, og at vi er en stor flok. Vi mærker, at de lokale fællesskaber er taknemmelige og glade for at kunne mødes," siger formanden.

Assens-Tommerup kredsen ophører

Assens-Tommerup-kredsen på Fyn er tæt på at nedlægge arbejdet.

    "Vi kan ikke se, at der er nogen perspektiver i at køre et kredsarbejde for to lokalsamfund. Vi har været glade for kredsmøderne, men vi har besluttet nedlægge kredsen, fordi det administrativt er tungt at køre med generalforsamling, bestyrelsesmøder og regnskaber, når arbejdet reelt handler om at lægge et program for to lokalsamfund," fortæller Knud Bjørnholt, der er kredsformand. Han oplyser, at beslutningen har fået bred opbakning.

    Men kredsbestyrelsen har også tænkt på fremtiden.

    "Vi har lagt op til, at bestyrelserne for Assens og Tommerup IM laver et programudvalg, som kan planlægge nogle fællesmøder."

Kredsen supplerer det lokale

Der er en udbredt tilfredshed med arbejdet i Fredericia-kredsen, fortæller Arne Olesen, der er formand for kredsen. Den tæller seks lokale IM-fællesskaber fordelt ligeligt med tre store og tre mindre.

    "Det fungerer godt, fordi vi ikke er nogen stor kreds, og arbejdet er overskueligt. Vi ser, at de mindre fællesskaber har mere brug for kredsarbejdet end de store, og at de større fællesskaber har syn for at have fællesskab med de mindre fællesskaber," siger Arne Olesen.

    "Vi har prøvet at tilpasse kredsarbejdet som et supplement til det bestående lokale arbejde. Vi har  to til fire arrangementer om året. Vi har årsfest med generalforsamling og bibelkurser. Hvert andet år holder vi stormøder på Børkop Højskole. Stormøderne er en fællesnævner for kredsen," siger Arne Olesen.

    Formanden fremhæver det årlige møde med repræsentanter for de seks lokalsamfund.

    "Det giver en god samhørighed, hvor vi deler glæder og sorger med hinanden. Derigennem bliver vi opmærksomme på hinandens behov."

Et stort fællesskab har hjulpet et mindre

Silkeborg-kredsen er en lille kreds med tre lokale IM-fællesskaber. Det største er Indre Mission i Silkeborg, og der er to mindre: IM i Grauballe og IM i Alderslyst.

    For nogle år siden opfordrede kredsmissionær Henri Alex Jensen IM-fællesskabet i Silkeborg til at gå ind og støtte især i Grauballe og give en hånd med i børneklubben.

    "Grauballe overvejede, om de skulle nedlægge arbejdet, men støtten fra Silkeborg gav frimodighed til og var blandt andet medvirkende til, at arbejdet fortsatte," forklarer Henri Alex Jensen.

    Børneklubben er desværre hvilende, men til gengæld er der en rigtig god junior/teenklub med ti piger, og den kører Grauballe-folkene selv. Der er nogle fra IM i Silkeborg, som beder for arbejdet i Grauballe, men ellers er der for tiden ingen ledere udefra involveret i arbejdet i Grauballe.

    "Det er svært nok at finde ledere til opgaverne i Silkeborg, hvor vi har klubber for alle aldre," siger Henri Alex Jensen, der sammen med sin kone, Ellen, fortsat støtter og hjælper i Grauballe.

    "Min kone er blevet kasserer i bestyrelsen for at hjælpe dem med ressourcerne. Vi forsøger også at komme til nogle af deres møder, hvor de i snit er ti."

    Kredsmissionæren og hans kone har også fokus på IM i Alderslyst, hvor der primært kommer seniorer.

    "Jeg står for eftermiddagsmøderne sammen med to lokale ledere, og Ellen er på kaffelisten. Vi forsøger at komme til så mange aftenmøder som muligt," fortæller Henri Alex Jensen, der glæder sig over, at lederne i Alderslyst selv har startet en formiddagscafe og er begyndt med fællesspisning ved enkelte møder.

    Han tvivler på, at modellen med at det ”store” fællesskab hjælper de mindre havde fungeret uden en lønnet medarbejder.

Skjern-kredsen er inde i en god udvikling

For nogle år siden tog kredsbestyrelsen i Skjern-kredsen en drastisk beslutning. Man nedlagde det bestående kredsarbejde og tænkte helt nye baner, som også kunne tiltrække de yngre generationer.

    Halmøderne i Skjern Kulturcenter er et resultat af nytænkningen, og møderne har efterhånden kørt nogle år med finjusteringer undervejs.

    "Det har vist sig at være en god ide at lave et arrangement, som samler alle generationer, og hvor man kommer sammen om det at være kristen," fortæller kredsformand Brian Thorø. I snit kommer der 400-450 til hvert halmøde. Sidste år var rekorden 650 på en aften.

    Det er kredsbestyrelsen, der i samarbejde med kredsens 18 lokale fællesskaber står for halmøderne. Forud for halmøderne sendes en opgaveliste ud til alle fællesskaberne.

    "Jeg tror, der er omkring 150 mennesker i sving i løbet af halmøderne for at få dem til at glide. Uden deres indsats ville der ikke være halmøder," fortæller Brian Thorø.

Inspirationsaftener
I Skjern-kredsen er der fokus på, at man hele tiden afstemmer forventninger mellem kredsen og dens lokale IM-fællesskaber. I de seneste år har kredsen arbejdet mere konkret med, hvordan man kan inspirere hinanden på tværs af store og mindre fællesskaber.

    "Vi har arbejdet med at lave inspirationsaftener, hvor vi inviterer repræsentanter for de forskellige lokale fællesskaber. Vi har prøvet ideen af, og det fungerede rigtig godt. Vi havde inviteret vores medvandrer, Hans Jørgen Steffensen, som kom med et oplæg. Bagefter var der tid til at debattere og kigge i de mødeprogrammer, som hvert IM-fællesskab skulle medbringe til inspiration. Bagefter var der god tid til kaffen, og efter pausen delte vi vore erfaringer med hinanden," siger formanden.

    Hans Jørgen Steffensen blev ansat i en forsøgsordning før den nye struktur. Nu er en sådan ansættelse blevet en permanent mulighed for alle.

Et nyt samarbejde
Brian Thorø ser lyst på fremtiden for Skjern-kredsen, som for nylig har fået en henvendelse fra Ringkøbing-kredsen.

    "Vi har fået en henvendelse fra Ringkøbing-kredsen om et samarbejde, og det ser vi lyst på" fortæller Brian Thorø.

    Hans formandskollega i Ringkøbing-kredsen, Iver Poulsen begrunder henvendelsen.

    "Vores kreds er ikke så stor, og vi kunne godt tænke os at være med til at bakke op om halmøderne i Skjern," siger han.

Kredse og lokalsamfund afventer fremtiden

I januar fik alle lokalsamfund og kredsbestyrelser et høringsoplæg om fremtidens struktur i missionsarbejdet. I Region Midt er der 13 kredse og 133 lokalsamfund, og her vurderer regionsleder Thorkild Vad, at det er for tidligt at sige ret meget om, hvad de enkelte bestyrelser siger til oplægget.

    "Lige nu afventer nogle af kredsene, hvordan de skal forholde sig til foreningsstrukturen," fortæller Thorkild Vad.

    "I Region Midt overvejes det, om en drøftelse med repræsentanter fra kredsene vil kunne fremme ønsker og planer, som kredsene har, og som formodes at ville kunne fungere godt i kredsenes områder."Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter