En lang arbejdsdag for IM’s ledelse

En næsten fuldtallig bestyrelse var den 15. november samlet på Indre Missions Hus i Fredericia

Et fast punkt på dagsordenen er rapporterne fra formanden, generalsekretæren og vicegeneralsekretæren, som hver gør rede for de opgaver, møder og samtaler, de har arbejdet med siden sidst, samt de overvejelser, de har medført.

Hans-Ole Bækgaard orienterede om de aktuelle drøftelser med politikere omkring bl.a. lovforslaget mod diskrimination af seksuelle minoriteter og debatten om den såkaldte omvendelsesterapi.

Bestyrelsen fik også lejlighed til at drøfte debatten på den netop overståede liturgi-konference, hvor også IM deltog. Spørgsmålet om hvor IM står i forhold til ændringer i gudstjenestens liturgi, bliver et at de væsentlige punkter på bestyrelsens møde i januar 2022.

Jens Medom Madsen orienterede om det forestående IMU-arrangement ECHO, som IM er medindbyder til og om sine møder med en række af IM’s samarbejdspartnere.

Peter Nord Hansen orienterede om den whistleblowerordning, som IM er forpligtet på at indføre, og som er klar ved årsskiftet. Og om den store frivillighedsundersøgelse, som IM for øjeblikket deltager i.

Virksomhederne på vej op i gear

Virksomhedschef Ingrid Bjerre kunne fortælle, at de fleste af IM’s virksomheder nu igen er oppe i gear, og at Mørkholt Strand Camping ser ud til i 2021 at kunne nå et rekord-resultat. Også IM-genbrug ser frem mod et godt resultat, der er bedre end forventet.

Økonomichef Bjarne Christensen fremlagde de seneste tal og estimater for IM’s samledes økonomi. Gavetallene har rettet sig lidt siden sommer, men har fortsat svært ved at følge med de almindelige stigninger i lønninger og omkostninger. Til gengæld har det omfattende ekstraarbejde med at opdatere alle gavebrevskontrakter været en positiv proces, og der mangler på nuværende tidpunkt kun 100 ud af de i alt 1200 gavebreve.

Bestyrelsen godkendte IM’s budget for 2022. Der forventes et underskud på 1,2 mio. Det er et resultat, som forudsætter et løft i de frivillige gaver.

IM vil bakke op om menighedsrådene

Søren Fibiger Olesen, som i foråret begyndte i en frivillig ansættelse som ressource-koordinator for menigheder, fremlagde en status på sit arbejde og lagde op til en grundig snak om, hvordan IM kan bakke op om menighedsrådene og bringe sine ressourcer i spil overfor både sognearbejdet og valg- og frimenighederne.

Bestyrelsesmødet bød også på en præsentationssamtale med IMU’s nye landsleder Daniel Præstholm, som gjorde rede for sine tanker om IMU’s arbejde. Og den nye forlagschef Filip Bodilsen fortalte om sin opstart som leder af Lohses Forlag. Både landslederen og forlagschefen blev budt velkommen med forbøn og velsignelse.

Bestyrelsen drøftede også det åbne møde i september, som de seneste to er blevet aflyst pga. coronasituationen og for få deltagere. Det blev dog besluttet at fortsætte den årlige mulighed for at mødes med lokale IM-venner, og næste åbne bestyrelsesmøder finder sted den 19. september 2022 i region øst.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Missionen går nye veje i Thy
En række kirkelige initiativer ruller ind over Thy og Mors med det formål at gøre kirken mere relevant for lokalsamfundet. Dette sker gennem nye…
Lønstigninger øger behov for gaver
Indre Mission har modtaget flere gaver i årets første kvartal end forventet, men pengene er allerede brugt, fortæller økonomichef …
Konstruktiv dialog mellem Indre Mission og tilknyttede valg- og frimenigheder
Repræsentanter fra Indre Missions ledelse mødtes med udvalgte personer fra tilknyttede valg- og frimenigheder for at styrke relationen. …

Annoncer