Udtalelser og retningslinjer - indremission.dk
Udtalelser og retningslinjer

Høringssvar og udtalelser fra IM's hovedbestyrelse

Høringssvar angående Forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag (18. januar 2022)

Høringssvar vedrørende Udkast til Forslag til ændring af straffeloven og retsplejeloven (21. september 2022)

Vejledning for brug af missionshuse til flygtninge (marts 2022)

Høringssvar om ”Forslag til Lov om ændring af straffeloven” (Opfølgning på revisionsbestemmelse vedrørende kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring)

Høringssvar til udkast til forslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love

Liturgidebatten. Kommentar sendt til biskopperne februar 2020.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund her i landet eller i et andet EU/EØS (november 2018)

Høringsvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (oktober 2018)

Høringssvar til betænkning 1567 'Menighedsrådsvalg i fremtiden' (september 2017)

Høringssvar vedr. forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken (august 2017)

Åbent brev til politikere før imam-lovpakke sendes til afstemning (oktober 2016)

Høringssvar vedr. obligatorisk  kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. (oktober 2016)

Høringssvar vedr. indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl. (oktober 2016)

Høringssvar vedr. oplæg til trossamfundslov til brug for midtvejshøring (september 2016)

Høringssvar vedr. forslag om decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre (august 2016)

Høringssvar vedr. forslag til styrkelse af kvalitet på de frie grundskoler m.v. (august 2016)

Høringssvar vedr. kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. (august 2016)

Høringssvar vedr. forslag til indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder (august 2016)

Høringssvar fra Indre Mission om 'Folkekirkens styre' (maj 2014)

Høringsoplæg til samfunds- og kredsbestyrelser vedr. arbejdet med foreningsstruktur (jan. 2014)

Høringssvar fra Indre Mission vedr. ny styringsstruktur for folkekirken (oktober 2013)

Vejen frem, 2012 (Udtalelse om den nye situation i folkekirken efter ændringerne af ægteskabsloven og vielsesritualet)

Samtaleforum for Mission og Kirke: Konsekvenser af kønsneutralt ægteskab (maj 2012) 

Høringssvar fra Indre Missions Hovedbestyrelse vedr. rapporten "Folkekirken og registreret partnerskab"

Kirken og homoseksualitet - 17 korte svar på aktuelle spørgsmål, 2005

Udredningsarbejde om Indre Mission i folkekirken, 2005

Indre Mission i den aktuelle kirkelige situation, 2005

Appel om at vise menneskelighed i behandlingen af flygtninge, 2005

Retningslinjer angående seksuelle overgreb, 2003

Udtalelse vedr. frimenigheder, 1998

Udtalelse vedr. kirkelig velsignelse af reg. partnerskab, 1997

Homofilirapport, 1996

Den gengiftes tjeneste i Indre Mission, 1991 (opdateret 2021)

Protokollat vedr. kvindelige præster, 1981


Mere om Indre Mission


Årbog 2022

02.06.2022

  Læs mere

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter