Ressourcerne må prioriteres

De hvide pletter på kortet var et af fokuspunkterne på hovedbestyrelsens møde den 24. april.

Fem lokale ledere bidrog via video til hovedbestyrelsens drøftelse af de lokale fællesskabers muligheder.

En stor del af hovedbestyrelsesmødet havde fokus på to udfordringer: Dels at der er store områder af landet, hvor IM ikke længere er repræsenteret, og dels at mange har svært ved at finde ind i nye IM-fællesskaber og menigheder, når de flytter. Det er en problematik, som gælder alle aldersgrupper.

Hovedbestyrelsen (HB) havde besøg af regionslederne og landslederne, og med udgangspunkt i fem video-interviews med lokale ledere drøftede de, hvordan der lokalt skabes god dialog og fællesskab på tværs af alder og livssituationer. Det lykkes nogle steder, mens det andre steder er vanskeligt. Der blev talt meget om, at både kulturen, sproget og rammerne er vigtige for fællesskabernes evne til at samle på tværs af generationerne.

Undersøger nye muligheder

En arbejdsgruppe fremlagde en rapport, der diskuterer, hvordan IM kan prioritere sine ressourcer for at nå flest muligt med evangeliet. Rapporten tog udgangspunkt i, at IM samlet set er i tilbagegang og mange steder har lukket missionshuse og nedlagt fællesskaber. Rapporten undersøger nye muligheder og stiller spørgsmålene:

  • Skal IM nødvendigvis være til stede i hele landet?
  • Er det vigtigt for IM at nå ud til de »hvide pletter«, eller skal landsbevægelsen i stedet koncentrere sig om de områder, hvor der i forvejen er ressourcer og muligheder?
  • Skal IM prioritere medarbejderressourcerne anderledes end i dag? 
  • Hvordan vægter IM de lokale fællesskaber i forhold til de landsdækkende aktiviteter?
  • Har medarbejderne brug for flere strategiske værktøjer?
  • Hvordan bruger vi bedst internettet som evangeliserende og forkyndende platform?

Der arbejdes videre med spørgsmålene både i bestyrelsen og i Daglig Ledelse.

IM’s flytteservice

Udfordringen med at mange i forbindelse med en flytning ikke finder ind i et nyt IM-fællesskab har været drøftet i en arbejdsgruppe under ledelse af regionsleder Hilbert Dam. På mødet fremlagde han gruppens overvejelser omkring en flytteservice, som kan gøre det lettere at skabe kontakt med IM-fællesskaber i det område, man flytter til. Hensynet til GDPR-regler og blandede erfaringer fra tidligere forsøg udfordrer idéen, men der arbejdes videre med det i gruppen, som også har fokus på, hvordan fællesskaber tager imod nye.

Forkynderuddannelse

I forbindelse med januar-mødets visionsdrøftelser var der i HB enighed om, at forkyndelsen er den vigtigste kerneydelse i IM. Derfor er der nu sat gang i en proces, der skal afklare, hvordan IM styrker kompetencerne på det område, f.eks. gennem en form for forkynderuddannelse. I den forbindelse blev HB præsenteret for en oversigt over de kurser, som nu og tidligere er tilbudt IM’s forkyndende medarbejdere. Daglig Ledelse fik til opgave at arbejde videre med, hvordan uddannelsen af forkyndere kan styrkes.

Landsleder i IMU Daniel Præstholm var på besøg til den årlige samtale med HB om arbejdet i IMU. Samtalen kom bl.a. omkring de gode fælles tiltag mellem IMU og IM, f.eks. ECHO og det kommende årsmøde, hvor HB og IMU’s landsudvalg også skal mødes.

Økonomien er presset

Årsregnskabet for 2022 blev godkendt, og Henrik Kristoffersen gjorde rede for nogle af tendenserne. 2022 var ikke et godt år for IM’s økonomi. Dels på grund af konjunkturbestemte tab på værdipapirer og dels på grund af stagnerende gaveindtægter, som ikke følger med de stigende udgifter. Årets driftsresultat på minus 3,4 mio. kr. er derfor heller ikke tilfredsstillende. Salget af bygninger betyder dog, at det samlede regnskab ender i plus.

Udskiftning i bestyrelsen

HB-mødet blev det sidste for Lene Offersgaard, som efter fem år i bestyrelsen takker af. Som nyt bestyrelsesmedlem er valgt Hannah Christiansen, Odense, som i forvejen sidder i IMU’s landsudvalg. Hun indtræder i bestyrelsen 1. august. Læs mere her.

Hold dig opdateret med vores aktiviteter og nyheder fra Indre Mission

Vi sender vores nyhedsmailen hver anden torsdag med nyheder fra landsarbejdet og inspiration fra de lokale fællesskaber. Du får også en oversigt over kommende begivenheder og smagsprøver på magasinet impuls.
.
Vores venskab er en gave
Jannie og Signe har været venner i mange år. Jannie har været kristen hele livet, mens Signe stadig er på vej.
Bygger Guds rige lige her
Hanna Pedersen brænder for at dele troen i et ikke-kirkeligt miljø.
Jesus kom til Emrah i en drøm
Emrah er flygtet fra Tyrkiet, fordi han er blevet kristen. Nu er han frivillig i den tyrkiske menighed i København og bruger tid på at evangelisere…

Annoncer