Ofte stillede spørgsmål om Indre Mission

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest får omkring Indre Mission og vores arbejde. Finder du ikke det svar, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det korte svar er: ingen. Det er nemlig ikke muligt at blive medlem af Indre Mission. Man kan deltage i Indre Missions møder og aktiviteter, donere gaver og abonnere på magasinet impuls. Men medlem kan man ikke blive. Tilslutningen til Indre Mission vil derfor bero på et skøn.

Pr. 1. januar 2023 havde vi 246 lokale IM-fællesskaber og lige så mange børne- og ungdomsklubber. Efter sommeren 2022 viste en optælling, at deltagerantallet ved Indre Missions bibelcampinger lå på ca. 13.500. Magasinet impuls havde pr. 1. januar 2023 4500 abonnenter, og de ansatte medarbejdere talte på samme tid 253 personer, hvoraf de 91 er ulønnede.

Når vi sammenholder disse tal med omfanget af møder og aktiviteter i Indre Mission, skønner vi, at ca. 25.000 mennesker i et eller andet omfang deltager i Indre Missions aktiviteter i løbet af året.

Under Fakta og tal kan du finde de aktuelle tal for lokale IM-fællesskaber, klubber og ansatte i folderen IM i tal.

Indre Mission har lige siden begyndelsen i 1861 været tæt forbundet med folkekirken. Langt de fleste, der er aktive i Indre Missions arbejde, deltager også i folkekirkens gudstjenester og er frivillige i folkekirkens sognearbejde. Andre er medlem af en folkekirkelig valgmenighed eller en frimenighed, som har den samme evangelisk-lutherske tro som folkekirken.

Indre Mission er ikke støttet af folkekirken, men er en fri og selvstændig forening, som har et særligt fokus på at give mennesker en personlig tro på Jesus. Som missionsbevægelse er Indre Mission folkekirkens forlængede arm og arbejder de fleste steder godt sammen med sognekirken og de lokale præster.

Hvor folkekirken primært arrangerer lokale gudstjenester og aktiviteter i sognet, supplerer Indre Mission med lejre, stævner og kurser på tværs af folkekirkens sogne og stifter. Desuden samles mange af Indre Missions frivillige i mindre, lokale IM-fællesskaber, hvor der holdes ugentlige møder med fællessang, vidnesbyrd og bibelundervisning målrettet forskellige aldersgrupper og livssituationer.

Hvor folkekirken ansætter præster og kulturmedarbejdere, ansætter Indre Mission missionærer og forskellige specialkonsulenter, som støtter det frivillige arbejde i Indre Mission, men også står til rådighed for folkekirkens arbejde.

At være indremissionsk er blevet et begreb, som ofte ikke har meget med Indre Mission at gøre. Mange forbinder indremissionsk med at være snæversynet, konservativ og fordømmende. Ofte stammer den opfattelse fra film og romaner, som op igennem historien har skabt et bestemt billede af "indremissionske" personer. Det er dog de færreste mennesker med tilknytning til Indre Mission, som kan genkende det billede.

De, der tilslutter sig Indre Mission, betegner ofte sig selv som missionsfolk, IM-venner eller bare kristne.

IM-venner er kristne, der slutter op om det formål, de aktiviteter og det fællesskab, som særligt kendetegner Indre Mission. Det vil sige, at man bekender sig til en klassisk, bibelsk kristen tro og bakker op om folkekirkens (eller lutherske frimenigheders) gudstjenester samt de møder og arrangementer, som Indre Mission inviterer til. Desuden støtter man typisk også Indre Mission med donationer.

IM-venner er typisk også frivillige medarbejdere i Indre Missions forskellige aktiviteter, f.eks. lejre, børneklubber og mødefællesskaber. Mange er også frivillige i sognekirkens menighedsarbejde og i forskelligt socialt arbejde.

IM-venner er på mange måder lige så forskellige som alle andre danskere. Der findes ikke en bestemt måde at være indremissionsk på. Men de fleste er enige om, hvad den grundlæggende tro handler om. Det kan du læse om på siden Det tror vi på.

Det hører til en af myterne omkring Indre Mission, at der er særlige regler, man skal indordne sig under. De fleste, som bakker op om Indre Mission, lever dog typisk efter et andet værdisæt, end det, som er almindeligt for de fleste danskere i dag. Det skyldes troen på Jesus.

Når vi har et fælles ønske om at følge Jesus og være gode vidner om ham, så er det naturligt, at vi også prøver at indrette vores liv efter hans ønske. Derfor søger vi efter vejledning i Bibelen og især i det, Jesus har sagt og gjort. Når Jesus f.eks. fremhæver de ti bud som rettesnor for det gode liv, så prøver vi som kristne at følge dem så godt som muligt. Det er ikke regler og krav, vi lægger ned over hinanden, men derimod et fælles ønske om at leve på en måde, som ærer Gud.

Men meget af det, Jesus sagde for 2000 år siden, skal oversættes til vores tid og vores kultur. Det betyder, at der kan være spørgsmål om rigtigt og forkert, som vi ser forskelligt på, og ting, som betyder mere for nogle end for andre. Der kan også være måder at leve på, som ændrer sig med tiden. F.eks. var det tidligere almindeligt, at mange kristne ikke drak alkohol eller dansede. Også selvom det ikke er noget, Jesus fraråder. Tværtimod. I dag har de færreste kristne problemer med alkohol eller dans, men afholder sig typisk fra at drikke sig meget fulde eller leve et vildt festliv.

Indre Mission består af en masse mindre lokale foreninger (IM-fællesskaber) rundt i landet og af en landsorganisation. Det betyder, at Indre Mission både er en græsrodsbevægelse og en organisation. De lokale foreninger drives af frivillige og har deres egne bestyrelser, som er demokratisk valgte på en årlig generalforsamling. Landsorganisationen drives af en hovedbestyrelse og af ansatte og frivillige i fællesskab.

Mange lokale fællesskaber har et missionshus og de fleste har valgt, at Indre Mission i Danmark skal eje den lokale bygning. Når den lokale foreningen tilslutter sig Indre Mission, tilslutter man sig også Indre Missions vedtægter og benytter sig naturligt af de tilbud og ressourcer, som landsorganisationen stiller til rådighed.

Landsorganisationen Indre Mission har også en bestyrelse, som ofte kaldes hovedbestyrelsen. Den er ikke valgt, men supplerer sig selv. Man kan kun sidde i hovedbestyrelsen i makismalt tre perioder af fem år, og flertallet af bestyrelsens medlemmer skal være præster i Folkekirken.

Hovedbestyrelsen har ansvaret for alt det, der bestemmer retningen og grundlaget for Indre Missions aktiviteter. Det er også hovedbestyrelsen, der har ansvaret for Indre Missions økonomi.

Daglig Ledelse er den gruppe, der er ansvarlig for administrationen og de praktiske beslutninger omkring Indre Missions daglige drift på landsplan og på hovedkontoret. Daglig Ledelse består af ansatte chefer og ledere på Indre Missions Hus, som ligger i Fredericia.

Landsorganisationens opgave er primært at støtte, inspirere og vejlede de lokale IM-fællesskaber. Det sker gennem ansatte missionærer og forkyndere, stævner og kurser og gennem udgivelse af materialer og hjælpemidler.

Indre Mission havde i 2022 udgifter for cirka 39 millioner kroner. De fleste af pengene - ca. 52% - kom ind som gaver fra frivillige, private givere. I 2022 var det ialt 18.725 mio. kr.
    
IM har ingen medlemmer og derfor heller ingen indtægter fra kontingenter. I stedet har mange af IM's støtter valgt at have en fast aftale om at give et bestemt beløb om måneden eller om året. Nogle sender enkelte gavebeløb ind og giver en gave ved særlige lejligheder. En del opretter også testamenter, hvor IM får nogle af de penge, som er tilbage, efter man er død. IM modtager typisk 6-7 mio. kr. om året som testamentariske gaver.
    
De fleste af IM's møder og arrangementer er gratis at deltage i. I stedet opfordres deltagerne til at give frivillige gaver, der kan dække udgifterne. Det gælder både i de lokale IM-fællesskaber og ved de større landsarrangementer.
    
IM ejer også nogle virksomheder, som giver overskud og på den måde er med til at dække IM's udgifter. Især giver Hotel Hebron i København og ca. 30 forskellige genbrugsbutikker rundt i landet overskud, som går til Indre Mission. I 2022 dækkede de virksomheder 29 % af IM's økonomi.
    
IM får ingen statsstøtte og understøttes heller ikke af folkekirken. Men IM får ligesom alle andre godkendte foreninger en andel af tips- og lottomidlerne. IM er også i nogle tilfælde fritaget fra moms. Og så er det muligt for IM's givere at trække gaver til IM fra i skat.